• more ...
 • 欧洲中部
独栋房屋,山庄,别墅
229k – 90M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售欧洲中部独栋房屋,山庄,别墅

108个房源

关注更新

旅游山庄 – 奥地利,蒂罗尔,基茨比厄尔. 6,816,000€
6,816,000€
总面积 290m²土地面积: 495m²4卧4卫
5,900,000€
总面积 750m²6卧7卫
3,950,000€
总面积 456m²土地面积: 1,041m²3卧3卫
2,100,000€
总面积 300m²土地面积: 4,050m²5卧3卫
2,250,000€
总面积 500m²土地面积: 2,500m²4卧
850,000€
总面积 890m²土地面积: 2,000m²
3 weeks ago
950,000€
总面积 324m²土地面积: 4,875m²2卫
998,000€
土地面积: 19,400m²3卧
2,000,000€
总面积 461m²土地面积: 2,072m²4卧3卫
600,000€
总面积 316m²土地面积: 1,386m²3卫
1,800,000€
总面积 374m²土地面积: 8,496m²
315,000€
总面积 180m²4卧4卫
4,650,000€
总面积 1,170m²土地面积: 2,875m²4卧7卫
2 weeks ago
139,657,000€
总面积 456m²土地面积: 5,000m²4卫
950,000€1,290,000€
总面积 846m²土地面积: 4,875m²3卧3卫
1,100,000€
总面积 400m²土地面积: 1,200m²4卧3卫
690,000€
总面积 458m²土地面积: 8,415m²3卫
1,990,000€
总面积 500m²土地面积: 2,200m²4卧3卫
1,800,000€
总面积 322m²土地面积: 627m²5卧4卫
549,000€
总面积 130m²土地面积: 800m²5卧
1 week ago
108个房源中的第1-25个,5页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
欧洲中部地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %