• more ...
 • 格鲁吉亚,Adjara
独栋房屋,山庄,别墅
165k – 165k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售Adjara独栋房屋,山庄,别墅

1个房源

关注更新

$165,000
总面积 230m²土地面积: 400m²3卧2卫

周边相似房产Adjara

山庄 – 以色列,Center District,内坦亚. $1,850,000
$1,850,000
总面积 330m²土地面积: 376m²4卧4卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,阿拉尼亚. $1,812,000
$1,812,000
总面积 520m²土地面积: 11,000m²3卧3卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $703,000
$703,000
总面积 360m²土地面积: 800m²5卧5卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,阿拉尼亚. $242,000
$242,000
总面积 80m²土地面积: 11,000m²1卧1卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Konakli. $187,000
$187,000
总面积 250m²土地面积: 310m²3卧3卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $932,000
$932,000
总面积 260m²土地面积: 450m²5卧5卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $682,000
$682,000
总面积 274m²土地面积: 637m²4卧4卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $1,005,000
$1,005,000
总面积 400m²5卧5卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $572,000
$572,000
总面积 180m²3卧3卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $381,000
$381,000
总面积 170m²3卧3卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $610,000
$610,000
总面积 220m²5卧4卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $1,025,000
$1,025,000
总面积 270m²土地面积: 764m²4卧5卫
山庄 – 土耳其,穆拉,博德鲁姆. $604,000
$604,000
总面积 10,600m²2卧1卫
山庄 – 土耳其,穆拉,博德鲁姆. $1,490,000
$1,490,000
总面积 550m²土地面积: 800m²8卧8卫
山庄 – 土耳其,穆拉,博德鲁姆. $3,900,000
$3,900,000
总面积 1,025m²土地面积: 2,032m²10卧10卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $1,406,000
$1,406,000
总面积 250m²土地面积: 3,700m²4卧4卫
山庄 – 土耳其,伊斯坦布尔. $3,442,000
$3,442,000
总面积 260m²土地面积: 270m²7卧3卫
山庄 – 土耳其,穆拉,博德鲁姆. $3,623,000
$3,623,000
总面积 469m²土地面积: 600m²4卧4卫
山庄 – 土耳其,穆拉,博德鲁姆. $640,000
$640,000
总面积 360m²土地面积: 290m²6卧4卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $661,000
$661,000
总面积 320m²土地面积: 340m²5卧6卫
山庄 – 土耳其,穆拉,博德鲁姆. $326,000
$326,000
总面积 160m²土地面积: 724m²3卧3卫
山庄 – 土耳其,伊斯坦布尔. $6,508,000
$6,508,000
总面积 650m²土地面积: 550m²6卧4卫
山庄 – 土耳其,穆拉,费特希耶. $252,000
$252,000
总面积 160m²土地面积: 450m²3卧2卫
山庄 – 土耳其,安塔利亚,Kalkan. $1,399,000
$1,399,000
总面积 600m²9卧9卫
88个房源中的第1-25个,4页中的第1页