• more ...
 • 东南亚
独栋房屋,山庄,别墅
60k – 57.3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售东南亚独栋房屋,山庄,别墅

460个房源
1,433,000€
总面积 465m²土地面积: 403m²4卧5卫
1,378,000€
总面积 550m²土地面积: 2,167m²6卧6卫
1,257,000€
总面积 700m²土地面积: 441m²4卧4卫
2,311,000€
总面积 800m²4卧5卫
2 months ago
2,311,000€
总面积 146m²土地面积: 340m²3卧4卫
126,000€
总面积 108m²土地面积: 195m²2卧3卫
1 month ago
849,000€
总面积 400m²土地面积: 600m²3卧3卫
1,239,000€
总面积 731m²土地面积: 814m²5卧7卫
836,000€
总面积 489m²
1 week ago
771,000€
总面积 329m²
1 week ago
6,869,000€
总面积 2,300m²土地面积: 1,148m²5卧8卫
1,239,000€
总面积 360m²土地面积: 600m²4卧6卫
2,774,000€
总面积 237m²土地面积: 584m²4卧5卫
1,091,000€
总面积 578m²土地面积: 639m²4卧4卫
989,000€
总面积 260m²土地面积: 320m²3卧3卫
3,883,000€
总面积 1,148m²土地面积: 2,011m²6卧7卫
6,869,000€
总面积 1,695m²土地面积: 1,634m²3卧4卫
5,316,000€
总面积 1,800m²土地面积: 2,200m²6卧6卫
5,501,000€
总面积 2,500m²土地面积: 2,200m²9卧10卫
1,433,000€
总面积 467m²土地面积: 1,000m²4卧4卫
419,000€
总面积 356m²土地面积: 281m²3卧4卫
233,000€
总面积 51m²
2 weeks ago
504,000€
总面积 425m²土地面积: 484m²3卧5卫
699,000€
总面积 446m²
2 weeks ago
460个房源中的第1-25个,19页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
东南亚地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %