• more ...
 • 土耳其,Aydin
独栋房屋,山庄,别墅
101k – 402k
价格
 • 100k
 • 101k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
 • 100k
 • 101k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 101k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
 • 100k
 • 101k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
卧室
浴室
特别要求
朝向
面积
查找

出售Aydin独栋房屋,山庄,别墅

43个房源
$165,000
总面积 200m²4卧3卫
$194,000
总面积 140m²3卧2卫
$138,000
总面积 220m²3卧2卫
$227,000
总面积 230m²4卧3卫
$213,000
总面积 200m²4卧2卫
$257,000
总面积 200m²4卧3卫
$111,000
总面积 125m²3卧2卫
$402,000
总面积 210m²土地面积: 423m²4卧3卫
$236,000
总面积 230m²4卧3卫
$128,000
总面积 110m²3卧2卫
$332,000
总面积 250m²土地面积: 301m²5卧4卫
$164,000
总面积 127m²3卧2卫
$282,000$292,000
总面积 1,499m²土地面积: 300m²4卧4卫
$140,000
总面积 110m²3卧2卫
$368,000
总面积 231m²5卧4卫
$131,000
总面积 160m²3卧2卫
$320,000
总面积 200m²土地面积: 500m²5卧4卫
$142,000
总面积 160m²3卧2卫
$184,000
总面积 180m²3卧2卫
$164,000
总面积 190m²土地面积: 362m²3卧2卫
$242,000
总面积 180m²3卧2卫
$101,000
总面积 130m²3卧2卫
$121,000
总面积 140m²3卧2卫
$232,000
总面积 210m²5卧3卫
$180,000
总面积 200m²4卧2卫
43个房源中的第1-25个,2页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
Aydin地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率6 %