• more ...
 • 美国,佛罗里达,North Miami
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
1.2M – 6.2M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售North Miami独栋房屋,山庄,别墅

11个房源

关注更新

$1,750,000
总面积 304m²5卧4卫
$1,175,000
总面积 316m²5卧3卫
$1,400,000
总面积 426m²5卧5卫
$1,699,000
总面积 414m²5卧4卫
$1,460,000
总面积 440m²5卧5卫
$1,650,000
总面积 334m²5卧3卫
$2,690,000
总面积 507m²5卧6卫
$2,000,000
总面积 464m²5卧3卫
$6,200,000
总面积 637.87m²5卧5卫
2 months ago
$3,975,000
总面积 464.98m²5卧4卫
2 months ago

周边相似房产North Miami

山庄 – 美国,佛罗里达,South Miami. $2,446,000
$2,446,000
总面积 485m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,劳德代尔堡. $2,495,000
$2,495,000
总面积 491m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $2,000,000
$2,000,000
总面积 599m²5卧4卫
山庄 – 美国,佛罗里达,Hallandale Beach. $2,399,000
$2,399,000
总面积 482m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $5,950,000
$5,950,000
总面积 362m²土地面积: 1,308m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,Doral. $1,985,000
$1,985,000
总面积 442m²5卧6卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $1,600,000
$1,600,000
总面积 454m²5卧4卫
山庄 – 美国,佛罗里达,劳德代尔堡. $4,000,000
$4,000,000
总面积 742m²5卧6卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $6,600,000
$6,600,000
总面积 776m²5卧7卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $2,950,000
$2,950,000
总面积 436m²5卧6卫
山庄 – 美国,佛罗里达,South Miami. $2,295,000
$2,295,000
总面积 461m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,South Miami. $1,799,000
$1,799,000
总面积 535m²5卧4卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $5,500,000
$5,500,000
总面积 527m²土地面积: 895m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $1,795,000
$1,795,000
总面积 335m²5卧3卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密. $3,188,000
$3,188,000
总面积 634m²5卧6卫
山庄 – 美国,佛罗里达,阳光岛海滩. $4,300,000
$4,300,000
总面积 706m²5卧5卫
山庄 – 美国,佛罗里达,迈阿密滩. $12,900,000
$12,900,000
总面积 497m²5卧5卫
1036个房源中的第1-25个,42页中的第1页