• more ...
 • 越南
独栋房屋,山庄,别墅
4.0M – 4.0M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找
$3,982,000
总面积 595m²6卧6卫

周边相似房产越南

山庄 – 泰国,普吉岛. $4,866,000
$4,866,000
总面积 1,900m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $5,506,000
$5,506,000
总面积 400m²6卧6卫
山庄 – 泰国,Chanthaburi Province. $4,687,000
$4,687,000
总面积 1,100m²6卧7卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kamala. $7,245,000
$7,245,000
总面积 1,775m²6卧8卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Choeng Thale. $2,105,000
$2,105,000
总面积 800m²土地面积: 1,240m²6卧7卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kamala. $5,069,000
$5,069,000
总面积 500m²土地面积: 5,000m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $8,104,000
$8,104,000
总面积 2,000m²土地面积: 3,000m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $2,950,000
$2,950,000
总面积 2,218m²土地面积: 2,302m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $6,250,000
$6,250,000
总面积 1,863m²土地面积: 1,309m²6卧8卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kathu,芭东海滩. $6,390,000
$6,390,000
总面积 500m²土地面积: 1,600m²6卧7卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kathu,芭东海滩. $3,200,000
$3,200,000
总面积 1,000m²土地面积: 1,300m²6卧7卫
山庄 – 泰国,Phang-nga. $20,000,000
$20,000,000
6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $6,230,000
$6,230,000
总面积 1,200m²土地面积: 2,400m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kathu. $5,100,000
$5,100,000
总面积 1,213m²土地面积: 1,597m²6卧
山庄 – 泰国,普吉岛,Kathu,芭东海滩. $2,720,000
$2,720,000
总面积 1,400m²土地面积: 1,000m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kathu,芭东海滩. $1,920,000
$1,920,000
总面积 1,200m²土地面积: 1,600m²6卧7卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kamala. $3,130,000
$3,130,000
总面积 976m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $1,850,000
$1,850,000
总面积 550m²土地面积: 2,167m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $6,000,000
$6,000,000
总面积 1,800m²土地面积: 3,000m²6卧7卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kamala. $4,600,000
$4,600,000
总面积 500m²土地面积: 5,000m²6卧6卫
山庄 – 泰国,普吉岛. $4,250,000
$4,250,000
总面积 1,824m²土地面积: 1,642m²6卧10卫
山庄 – 泰国,普吉岛,Kamala. $10,000,000
$10,000,000
总面积 2,674m²土地面积: 2,717m²6卧8卫
山庄 – 泰国,Surat Thani,苏梅岛. $5,595,000
$5,595,000
总面积 1,203m²土地面积: 2,679m²6卧7卫
山庄 – 泰国,Phang-nga. $5,500,000
$5,500,000
总面积 1,239m²土地面积: 4,800m²6卧7卫
32个房源中的第1-25个,2页中的第1页