• more ...
 • 欧洲中部
独栋房屋,山庄,别墅
300k – 21.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+卧室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

欧洲中部地产出售信息

39个房源

关注更新

6,795,000€
总面积 747m²土地面积: 1,570m²6卧5卫
10,600,000€
总面积 600m²土地面积: 220,000m²12卧8卫
1,890,000€
总面积 300m²土地面积: 1,000m²4卧4卫
旅游山庄 – 奥地利,蒂罗尔,基茨比厄尔. 6,816,000€
6,816,000€
总面积 290m²土地面积: 495m²4卧4卫
5,900,000€
总面积 750m²6卧7卫
1,600,000€
总面积 280m²土地面积: 876m²6卧3卫
2,100,000€
总面积 300m²土地面积: 4,050m²5卧3卫
2,100,000€
总面积 362m²土地面积: 480m²4卧4卫
1,950,000€
总面积 239m²土地面积: 1,950m²4卧1卫
1,980,000€
总面积 276m²土地面积: 809m²8卧2卫
2,250,000€
总面积 500m²土地面积: 2,500m²4卧
2,000,000€
总面积 461m²土地面积: 2,072m²4卧3卫
1,990,000€
总面积 500m²土地面积: 2,200m²4卧3卫
1,800,000€
总面积 322m²土地面积: 627m²5卧4卫
6,000,000€
总面积 26,392m²土地面积: 15,193m²4卧5卫
15,900,000€
总面积 474m²土地面积: 1,707m²6卧4卫
1,660,000€
总面积 420m²土地面积: 1,655m²5卧3卫
3,595,000€
土地面积: 2,274m²7卧
13,000,000€
总面积 540m²土地面积: 4,286m²4卧1卫
2,358,000€
总面积 580m²土地面积: 1,721m²7卧4卫
7,851,000€
总面积 610m²土地面积: 1,842m²6卧7卫
39个房源中的第1-25个,2页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
欧洲中部地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %