• more ...
 • 塞浦路斯
独栋房屋,山庄,别墅
425k – 15M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售塞浦路斯独栋房屋,山庄,别墅

132个房源

关注更新

730,000€
总面积 450m²土地面积: 916m²6卧4卫
2,250,000€
总面积 700m²土地面积: 3,000m²6卧4卫
2,900,000€
总面积 614m²土地面积: 1,582m²6卧7卫
540,000€
总面积 472m²土地面积: 578m²6卧5卫
4,200,000€
总面积 700m²土地面积: 1,700m²6卧8卫
5,500,000€
总面积 850m²土地面积: 1,100m²7卧8卫
990,000€
总面积 345m²土地面积: 1,780m²6卧6卫
425,000€
总面积 341m²土地面积: 540m²6卧4卫
1,875,000€
总面积 440m²土地面积: 1,344m²8卧6卫
4,200,000€
总面积 587m²土地面积: 2,500m²6卧9卫
2,000,000€
总面积 1,000m²土地面积: 1,500m²7卧7卫
850,000€
总面积 440m²土地面积: 1,338m²6卧7卫
3,700,000€
总面积 706m²土地面积: 5,000m²6卧7卫
4,500,000€
总面积 730m²土地面积: 700m²6卧
15,000,000€
总面积 1,200m²土地面积: 3,019m²7卧5卫
600,000€
总面积 597m²土地面积: 1,316m²8卧4卫
800,000€
总面积 400m²土地面积: 2,700m²6卧6卫
1,350,000€
总面积 520m²土地面积: 800m²7卧6卫
3,200,000€
总面积 700m²土地面积: 771m²7卧4卫
1,690,000€
总面积 430m²土地面积: 700m²6卧4卫
3,650,000€
总面积 523m²土地面积: 8,300m²7卧9卫
495,000€
总面积 340m²土地面积: 4,700m²6卧7卫
2,150,000€
总面积 500m²7卧7卫
1,250,000€
总面积 252m²土地面积: 1,808m²6卧6卫
132个房源中的第1-25个,6页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
塞浦路斯地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率4.7 %