• more ...
 • 国家,区域,城市
独栋房屋,山庄,别墅
13k – 90M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+卧室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售海外独栋房屋,山庄,别墅

29,321个房源
2,500,000€
总面积 1,200m²土地面积: 1,200m²4卧5卫
1,980,000€
总面积 420m²土地面积: 600m²4卧6卫
325,000€
总面积 110m²4卧2卫
650,000€
总面积 115m²土地面积: 1,200m²5卧4卫
775,000€
总面积 363m²土地面积: 633m²4卧4卫
1,650,000€
总面积 325m²土地面积: 1,000m²4卧4卫
1,550,000€
总面积 534m²土地面积: 600m²4卧4卫
760,000€
总面积 375m²土地面积: 1,580m²4卧3卫
1,250,000€
总面积 543m²土地面积: 754m²7卧5卫
2,500,000€
总面积 450m²土地面积: 1,000m²4卧4卫
780,000€
总面积 210m²土地面积: 843m²4卧3卫
449,000€
总面积 312m²土地面积: 231m²4卧4卫
1,300,000€
总面积 407m²土地面积: 723m²4卧3卫
5,500,000€
总面积 600m²土地面积: 800m²6卧7卫
3,250,000€
总面积 700m²土地面积: 1,080m²6卧7卫
2,900,000€3,300,000€
总面积 700m²土地面积: 1,200m²5卧3卫
2,780,000€
总面积 670m²土地面积: 1,850m²5卧7卫
2,155,000€
总面积 650m²土地面积: 2,000m²7卧6卫
3,500,000€
总面积 955m²土地面积: 3,000m²8卧8卫
1,331,000€
总面积 723m²土地面积: 1,195m²4卧5卫
2 months ago
3,590,000€
总面积 385m²土地面积: 1,539m²5卧3卫
4,500,000€
总面积 486m²4卧4卫
2,300,000€
土地面积: 731m²5卧6卫
3,500,000€
土地面积: 8,860m²4卧5卫
29321个房源中的第1-25个,1173页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
海外地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %