联排别墅
295k – 9M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售法国联排别墅

26个房源

关注更新

295,000€
总面积 110m²土地面积: 207m²2卧1卫
295,000€
总面积 103m²土地面积: 98m²3卧2卫
319,000€
总面积 66.1m²
1 month ago
375,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
319,000€
总面积 66.1m²
1 month ago
319,000€
总面积 66.1m²
1 month ago
364,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
364,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
375,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
364,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
364,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
369,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
364,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
364,000€
总面积 84.4m²
1 month ago
319,000€
总面积 66.1m²
1 month ago
328,000€
总面积 66.1m²
1 month ago
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
法国地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.75 %