• more ...
 • 格鲁吉亚
独栋房屋,山庄,别墅
45k – 3.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+卧室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售格鲁吉亚独栋房屋,山庄,别墅

300个房源

关注更新

$250,000
总面积 380m²土地面积: 3,000m²3卧2卫
2 months ago
$50,000
总面积 180m²土地面积: 1,216m²4卧2卫
3 months ago
$90,000$110,000
总面积 170m²土地面积: 2,500m²4卧1卫
$135,000$140,000
总面积 250m²土地面积: 4,000m²5卧2卫
$180,000
总面积 385m²土地面积: 7,000m²5卧2卫
$165,000
总面积 360m²土地面积: 15m²3卧1卫
3 weeks ago
$140,000$160,000
总面积 500m²土地面积: 3,300m²6卧2卫
$150,000
总面积 300m²土地面积: 2,300m²4卧1卫
$850,000
总面积 360m²土地面积: 1,000m²4卧8卫
3 months ago
$380,000
总面积 500m²土地面积: 700m²3卧2卫
$1,200,000
总面积 538m²土地面积: 1,481m²6卧3卫
$100,000
总面积 240m²土地面积: 1,700m²4卧2卫
$650,000
总面积 360m²土地面积: 1,500m²8卧4卫
$160,000
总面积 397m²土地面积: 720m²6卧3卫
$90,000
总面积 200m²土地面积: 2,500m²4卧1卫
$90,000
总面积 200m²土地面积: 2,500m²4卧1卫
$110,000
总面积 280m²土地面积: 3,000m²4卧1卫
300个房源中的第1-25个,12页中的第1页