• more ...
 • 以色列,Center District,内坦亚
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
430k – 12.1M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售内坦亚独栋房屋,山庄,别墅

66个房源
$1,890,000
总面积 330m²土地面积: 376m²4卧3卫
$2,240,000
总面积 300m²5卧4卫
$1,026,000
总面积 220m²土地面积: 250m²4卧2卫
$1,850,000
总面积 330m²土地面积: 376m²4卧4卫
$4,000,000
总面积 550m²土地面积: 400m²9卧5卫
4 days ago
$2,000,000
总面积 240m²土地面积: 600m²3卧3卫
$1,600,000
总面积 235m²土地面积: 505m²3卧3卫
$1,877,000
总面积 300m²7卧
2 months ago
$1,930,000
总面积 220m²5卧4卫
2 months ago
$1,392,000
总面积 194m²5卧
2 months ago
$12,050,000
总面积 1,800m²20卧14卫
2 months ago
$3,935,000
总面积 600m²土地面积: 1,100m²6卧5卫
$1,310,000
总面积 300m²土地面积: 560m²5卧3卫
$8,000,000
总面积 1,150m²土地面积: 900m²5卧
$1,515,000
总面积 240m²土地面积: 260m²7卧
$1,322,000
总面积 301m²土地面积: 250m²4卧4卫
$930,000
总面积 270m²土地面积: 220m²4卧3卫
$1,450,000
总面积 300m²土地面积: 270m²7卧4卫
$770,000
总面积 188m²土地面积: 250m²4卧3卫
$3,776,000
总面积 450m²土地面积: 728m²5卧5卫
$810,000
总面积 243m²土地面积: 141m²4卧2卫
$1,960,000
总面积 300m²土地面积: 370m²5卧5卫
$930,000
总面积 220m²土地面积: 200m²3卧3卫
$959,000
总面积 238m²土地面积: 250m²4卧3卫
$860,000
总面积 160m²土地面积: 370m²4卧2卫
66个房源中的第1-25个,3页中的第1页