• more ...
 • 西班牙,加泰罗尼亚,塔拉戈纳
所有类型
85k – 3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

塔拉戈纳地产出售信息

92个房源
500,000€
总面积 250m²土地面积: 550m²4卧3卫
480,000€
总面积 250m²土地面积: 500m²4卧2卫
250,000€
总面积 110m²2卧2卫
安排线上看房
494,000€
总面积 187m²土地面积: 620m²4卧3卫
505,000€
总面积 193m²土地面积: 650m²4卧3卫
421,000€
总面积 145m²土地面积: 600m²3卧2卫
575,000€
总面积 230m²土地面积: 510m²4卧3卫
205,000€
总面积 97m²2卧2卫
1 month ago
205,000€
总面积 97m²2卧2卫
1 month ago
205,000€
总面积 90m²2卧2卫
199,000€
总面积 90m²2卧2卫
630,000€
总面积 190m²土地面积: 500m²4卧3卫
498,000€
总面积 150m²土地面积: 160m²4卧2卫
630,000€
总面积 190m²土地面积: 350m²4卧3卫
630,000€
总面积 190m²土地面积: 350m²4卧3卫
498,000€
总面积 150m²土地面积: 160m²4卧2卫
895,000€
总面积 536m²土地面积: 825m²4卧3卫
395,000€
总面积 130m²3卧2卫
559,000€
总面积 217m²土地面积: 650m²3卧3卫
580,000€
总面积 193m²土地面积: 650m²4卧3卫
559,000€
总面积 187m²土地面积: 620m²4卧3卫
799,000€
总面积 500m²土地面积: 2,000m²4卧3卫
798,000€
总面积 400m²土地面积: 450m²5卧5卫
92个房源中的第1-25个,4页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
塔拉戈纳地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2.5 %