• more ...
 • 亚洲
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
65k – 18M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售亚洲独栋房屋,山庄,别墅

784个房源
$800,000
总面积 395m²土地面积: 395m²4卧4卫
$1,430,000
总面积 465m²土地面积: 403m²4卧5卫
$1,930,000
总面积 324m²3卧3卫
$1,600,000
总面积 550m²土地面积: 2,167m²6卧6卫
$965,000
总面积 786m²土地面积: 441m²4卧4卫
$4,151,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
1 week ago
$7,265,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
1 week ago
$2,595,000
总面积 450m²土地面积: 1,000m²5卧4卫
1 week ago
$4,151,000
总面积 300m²土地面积: 700m²4卧5卫
今天
$498,000
总面积 120m²土地面积: 600m²4卧4卫
1 week ago
$1,142,000
总面积 190m²土地面积: 600m²4卧5卫
今天
$1,142,000
总面积 190m²土地面积: 600m²4卧5卫
1 week ago
$4,151,000
总面积 300m²土地面积: 700m²4卧5卫
1 week ago
$778,000
总面积 181m²土地面积: 600m²2卧2卫
今天
$2,906,000
总面积 320m²土地面积: 850m²5卧5卫
1 week ago
$778,000
总面积 181m²土地面积: 600m²2卧2卫
1 week ago
$1,546,000
总面积 648m²土地面积: 983m²4卧5卫
$529,000
总面积 370m²土地面积: 340m²3卧3卫
$1,920,000
总面积 370m²土地面积: 900m²3卧3卫
1 week ago
$2,024,000
总面积 465m²土地面积: 800m²7卧5卫
2 months ago
$1,142,000
总面积 520m²土地面积: 1,000m²5卧4卫
2 months ago
$386,000
总面积 140m²土地面积: 500m²3卧2卫
1 week ago
$5,812,000
总面积 517m²土地面积: 800m²5卧6卫
1 week ago
$5,812,000
总面积 517m²土地面积: 800m²5卧6卫
今天
$386,000
总面积 140m²土地面积: 500m²3卧2卫
今天
784个房源中的第1-25个,32页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
亚洲地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %