• more ...
 • 亚洲
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
65k – 62M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售亚洲独栋房屋,山庄,别墅

638个房源
$1,550,000
总面积 465m²土地面积: 403m²4卧5卫
$1,490,000
总面积 550m²土地面积: 2,167m²6卧6卫
$1,360,000
总面积 700m²土地面积: 441m²4卧4卫
$3,745,000
总面积 680m²土地面积: 783m²4卧5卫
2 weeks ago
$2,209,000
总面积 400m²土地面积: 600m²6卧6卫
2 months ago
$647,000
总面积 140m²土地面积: 200m²4卧3卫
2 months ago
$1,401,000
总面积 200m²4卧4卫
2 months ago
$4,311,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$7,544,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$2,694,000
总面积 450m²土地面积: 1,000m²5卧4卫
$1,185,000
总面积 190m²土地面积: 600m²4卧5卫
$4,311,000
总面积 300m²土地面积: 700m²4卧5卫
$1,185,000
总面积 190m²土地面积: 600m²4卧5卫
$2,500,000
总面积 800m²4卧5卫
2 months ago
$4,311,000
总面积 300m²土地面积: 700m²4卧5卫
$517,000
总面积 120m²土地面积: 600m²4卧4卫
$3,017,000
总面积 320m²土地面积: 850m²5卧5卫
$808,000
总面积 181m²土地面积: 600m²2卧2卫
$1,606,000
总面积 648m²土地面积: 983m²4卧5卫
$808,000
总面积 181m²土地面积: 600m²2卧2卫
$1,994,000
总面积 370m²土地面积: 900m²3卧3卫
$1,239,000
总面积 200m²土地面积: 650m²4卧4卫
3 months ago
$1,185,000
总面积 520m²土地面积: 1,000m²5卧4卫
$2,101,000
总面积 465m²土地面积: 800m²7卧5卫
638个房源中的第1-25个,26页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
亚洲地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %