• more ...
 • 亚洲
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
68k – 88.6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售亚洲独栋房屋,山庄,别墅

471个房源
$1,490,000
总面积 550m²土地面积: 2,167m²6卧6卫
$1,360,000
总面积 700m²土地面积: 441m²4卧4卫
$640,000
总面积 350m²4卧2卫
$3,706,000
总面积 680m²土地面积: 783m²4卧5卫
$1,066,000
总面积 419m²土地面积: 455m²4卧4卫
安排线上看房
$1,589,000
总面积 425m²土地面积: 502m²4卧6卫
安排线上看房
$2,186,000
总面积 400m²土地面积: 600m²6卧6卫
$1,333,000
总面积 350m²土地面积: 500m²5卧4卫
安排线上看房
$826,000
总面积 419m²土地面积: 455m²4卧4卫
安排线上看房
$3,706,000
总面积 568m²土地面积: 837m²4卧4卫
安排线上看房
$640,000
总面积 140m²土地面积: 200m²4卧3卫
$325,000
总面积 210m²4卧1卫
1 month ago
$4,266,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$1,386,000
总面积 200m²4卧4卫
$7,465,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$7,465,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$2,666,000
总面积 450m²土地面积: 1,000m²5卧4卫
$416,000
总面积 210m²土地面积: 470m²4卧3卫
$512,000
总面积 120m²土地面积: 600m²4卧4卫
$1,173,000
总面积 190m²土地面积: 600m²4卧5卫
$4,266,000
总面积 300m²土地面积: 700m²4卧5卫
$4,266,000
总面积 300m²土地面积: 700m²4卧5卫
471个房源中的第1-25个,19页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
亚洲地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %